NFZ Sandomierz

Oddział NFZ Sandomierz:

ul. Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego)
27-600 Sandomierz

Godziny otwarcia NFZ Sandomierz:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Telefon/fax:

 • tel. 663 431 571

strona www: http://www.nfz-kielce.pl/doc/2

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Prawa Pacjenta w min. NFZ Sandomierz.

Każdy człowiek ma prawo do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, które finansowane są ze środków publicznych według zasad i warunków wypływających z ustawy zdrowotnej.

Świadczeniobiorca zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma następujące prawa:

 • świadczeń zdrowotnych. W sytuacji gdy nie ma możliwości do udzielenia pacjentowi odpowiednich świadczeń – do ustalenia kolejność dostępu do świadczeń,
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
 • informacji o swoim stanie zdrowia,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby dostępu do informacji o prawach pacjenta.

Świadczeniobiorca zgłaszający się do całodobowego zakładu opieki zdrowotnej ma następujące prawa:

 • środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń oraz wyżywienia. Wszystko zgodnie z jego stanem zdrowia.
 • odwiedzin osób bliskich, korespondecji z osobami z zewnątrz, opieki pielęgniarskiej i duszpasterskiej,
 • wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie oraz uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie .

Pacjent zgłaszający się na pogotowie ratunkowe ma następujace prawa:

 • prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych w razie porodu, urazu, nagłego zachoworania lub w przypadku pograszania się stanu zdrowia pacjenta zagrażającego życiu świadczeniobiorcy.

Pacjent zgłaszający się do punktu opieki lekarskiej NFZ Sandomierz ma prawo do:

 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza,  dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób,
 • uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w sytuacji zagrożenia utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki,
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych,
 • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • wyrażenia zgody lub odmowy na przeprowadzenie badania lub zabiegu operacyjnego,
 • poszanowania przez lekarza intymności i godności osobistej pacjenta,
 • decydowania o uczestniczeniu przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osób innych niż niezbędny personel medyczny
 • wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty,
 • wiedzy o zamiarze lekarza o odstąpieniu od leczenia pacjenta i wskazania mu realnych możliwości leczenia się u innego lekarza
 • decydowania o podaniu przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta (eksperyment medyczny)

Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 • decydowania o udziale w eksperymencie medycznym wiedzy o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.

Podczas pobierania tkanek narządów oraz komórek lub ich przeszczepianiu pacjent ma prawo do:

 • wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,
 • dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą,
 • pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz