Leczenie w uzdrowisku – jak na nie wyjechać?

wyjazd na leczenie w uzdrowisku

Pierwszym krokiem, w celu odbycia leczenia w uzdrowisku, jest uzyskanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Takie skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz, który kieruje pacjenta na leczenie ma obowiązek przy wystawianiu skierowania dokładnie opisać jego stan zdrowia. Przede wszystkim konieczne jest wyraźne określenie stopnia samodzielności i samoobsługi, a także wypełnienie pola „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.

wyjazd na leczenie w uzdrowisku

Od lekarza należy uzyskać informację, czy do skierowania należy dołączyć kopie dokumentów. Jeżeli lekarz, wystawiając skierowanie w punkcie III druku wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczy, EKG, zdjęć rtg), to wówczas nie należy wraz z wypełnionymi drukami załączać wyników badań, które już w skierowaniu ujęto. Jeśli składane są karty informacyjne z pobytów w szpitalach, to powinny to być ich kserokopie.

Skierowanie na leczenie w uzdrowisku do oddziału NFZ może przesłać lekarz kierujący albo zainteresowany świadczeniobiorca. Można je złożyć osobiście albo przesłać pocztą.

Skierowanie, które wpłynęło do oddziału NFZ po zarejestrowaniu otrzymuje indywidualny numer. Następnie jest ono weryfikowane i jeżeli pojawią się jakieś braki, to NFZ zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie. W następnej kolejności skierowanie jest przekazywane do lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej albo rehabilitacji medycznej. Lekarz ten dokonuje aprobaty otrzymanego skierowania pod kątem zasadności leczenia albo rehabilitacji w uzdrowisku.

O decyzji pacjent jest informowany listownie. Otrzyma on informację zarówno o zakwalifikowaniu do leczenia, jak i o odmowie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu, należy oczekiwać na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Średni czas oczekiwania to obecnie ok. 2 lata. O dokładnym terminie informacja zostanie przesłana listowie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Powiązane artykuły