eWUŚ – czym jest i jak działa?

system eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli tzw. eWUŚ jest systemem, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane z publicznych środków. System ten dostarcza informacje o aktualnym stanie uprawnień – aktualizacje są codzienne wg danych otrzymanych m.in. z ZUS i KRUS.

Od 1 stycznia 2013 r. swoje prawo do skorzystania ze świadczeń potwierdza się w rejestracji danej przychodni. Wystarczy podać numer PESEL oraz potwierdzić tożsamość dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy (dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną).

system eWUŚ

Jeśli eWUŚ nie potwierdzi uprawnień, a pacjent ma pewność o prawie do nich, może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń albo złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie i okazać jeden ze wskazanych powyżej dokumentów potwierdzających tożsamość.

Prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ ma nie tylko ubezpieczony, ale także członkowie jego rodziny. Są nimi:
– małżonkowie;
– dzieci własne i przysposobione, wnuki, dzieci objęte opieką w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia (jeśli się uczą – to do ukończenia 26. roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane w ten sam sposób – to bez ograniczenia wiekowego);
– rodzice oraz dziadkowie, jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia i pozostają wraz z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Istotne jest, że w przypadku urodzenia dziecka, należy je w ciągu 7 dni od dnia jego narodzin zgłosić do ubezpieczenia u swojego płatnika składek (np. pracodawcy). Jest to ustawowy obowiązek.

W przypadku zmiany pracy, konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny.

Powiązane artykuły