Dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Od 2 listopada 2020 r. dla personelu SOR-ów, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagnostom laboratoryjnym przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatki obowiązują w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

NFZ został zobowiązany przez Ministra Zdrowia do przyznania dodatków do wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%. Takie dodatkowe wynagrodzenie już otrzymują osoby zatrudniające w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego2, które:

– wykonują zawód medyczny,

– uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

– mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wszystkie wymienione kryteria muszą być spełnione łącznie, a od 1 listopada 2020 r. dodatek obejmuje również:

– zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,

– czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

Powiązane artykuły