Ubezpieczenie studenta w NFZ

student w NFZ

Studenci od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, muszą potwierdzić online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Potrzebny jest do tego numer PESEL i dowód osobisty. Może się jednak zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić uprawnień danego studenta. Jeżeli więc student ma pewność, że takie prawo posiada, będzie musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć stosowne oświadczenie. W przypadku, gdy złożone oświadczenie będzie nieprawdziwe, pacjent zostanie obciążony kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, osoby studiujące muszą być zgłoszone do ubezpieczenia.

 Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia?

Zgłoszenia do ubezpieczenia zwykle dokonują rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny. Ewentualnie może to zrobić szkoła, szkoła wyższa albo jednostka  prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że nauka odbywa się na terenie RP a zgłoszenie nie dotyczy członka rodziny osoby ubezpieczonej i złożone zostanie oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić studenta jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli student ukończył już 26 lat i nie jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia.

Jeżeli student był zgłoszony do ubezpieczenia, lecz jednocześnie pracował podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończył pracę, zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia. Wówczas, aby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musi on zostać ponownie do niego zgłoszony. Prawo do świadczeń dla studentów wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili studiujące dziecko do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą członka rodziny do ubezpieczenia u nowego pracodawcy.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów w ramach NFZ pozostaje jeszcze przez 4 miesiące po ukończeniu studiów / skreśleniu z listy studentów. Jednakże jeśli żaden z rodziców studenta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE albo nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą  także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Członkiem rodziny jest:

Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz