Co może kontroler – porządki kompetencji związane z kontrolami NFZ

Jak uzasadnia Fundusz wprowadzone zmiany wynikają z faktu zróżnicowania ustawowego kompetencji tych dwóch grup osób. „Kontrolerzy przeprowadzają kontrolę i podpisują wystąpienie pokontrolne, natomiast osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych ( chodzi o pracowników Funduszu niebędących kontrolerami) wykonują wyłącznie poszczególne czynności kontrolne.

Fundusz precyzuje statusu kontrolera oraz osoby, która z ramienia Funduszu mu towarzyszy. Jak uzasadnia chodzi o „transparentność” wobec podmiotów kontrolowanych. Zgodnie z art. 61e ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach, w upoważnieniu wskazuje się imię i nazwisko kontrolera lub imię i nazwisko osoby, która wykonuje czynności kontrolne. „W odniesieniu natomiast do treści zawiadomienia, należy wskazać, że art. 61g ust. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach wskazuje wyłącznie kontrolera, jednakże w uwagi na regulację art. 61i ust. 4 ustawy o świadczeniach wprowadzenie do treści zawiadomienia dodatkowej informacji dotyczącej osób, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, jest niezbędne i uzasadnione. Przepis art. 61i ust. 4 ustawy o świadczeniach stanowi bowiem, że w przypadku kontroli realizowanych w jednostkach organizacyjnych Funduszu wyłączone jest stosowanie przepisu art. 61h, zgodnie z którym kontrolerzy i osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach rozpoczynając swoje czynności okazują podmiotowi kontrolowanemu upoważnienie. W sytuacji takiej kontroli, a jest ich obecnie większość w związku z pandemią COVID-19, podmiot kontrolowany bez wskazania tej okoliczności w treści zawiadomienia pozbawiony jest informacji o pełnym składzie zespołu kontrolnego” – czytamy w uzasadnieniu. Obecnie w sytuacji podejmowania czynności kontrolnych przez osobę, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, podmiot kontrolowany zatem pozbawiony jest możliwości weryfikacji, czy czynności podejmowane są przez osobę upoważnioną. Według NFZ zmiana przepisów jest realizacją prawa podmiotu kontrolowanego do informacji o uprawieniach osób podejmujących wobec niego czynności kontrolne. „Powyższe będzie również przyczyniać się do weryfikacji przez podmiot kontrolowany legalności podpisów składanych przez osoby biorące udział w kontroli z uwzględnieniem przysługujących im kompetencji. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia okresu przejściowego, o którym stanowi art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399, z późn. zm.), zmiana jest niezbędna w kontekście realizacji postępowań kontrolnych, w których uczestniczyć będą osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach” – uzasadnia Fundusz.

Powiązane artykuły