Zmiana zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń w związku z COVID-19

6 maja NFZ opublikował zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
W dotychczasowym zarządzeniu z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmieniono brzmienie załącznika 6a.

Prezes NFZ został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Stąd zmiana zarządzenie zmienia brzmienie załącznika nr 6a. Jednocześnie, jak dodano do uzasadnienia zarządzenia, skierowanie na świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w trybie stacjonarnym, które zostało wystawione wcześniej, zachowuje swoją ważność.

Także świadczenia u pacjentów już leczonych i zakwalifikowanych na zasadach przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zostaną rozliczone. Tym samym zostaną zabezpieczone prawa tych pacjentów do rehabilitacji stacjonarnej.

Powiązane artykuły