Finansowanie pobytów w szpitalu pacjentów pocovidowych

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowe zarządzenie dotyczące finansowania pobytu pacjentów na oddziałach innych niż covidowe, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dalszego pobytu w szpitalu.


Nowe zarządzenie zmienia to wprowadzone 5 marca 2021 r. ws. zasad sprawozdania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Prezesa NFZ zobowiązano do przygotowania i prowadzenia wykazu, odrębnego dla każdego z z województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dodatkowo prezes został zobowiązany do określenia zasad sprawozdawania oaz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


W zarządzeniu wdrożono dodatkowe finansowanie pobytów pacjentów na oddziałach innych niż te przeznaczone dla pacjentów covidowych, którzy po hospitalizacji z powodu koronawirusa wymagają dalszego pobytu w szpitalu.


Szpital za każdy dzień hospitalizacji, poza wynagrodzeniem ryczałtowym, otrzyma dodatkowe 50 zł za osobodzień. Nowopowstały produkt rozliczeniowy: 99.03.0015 Dodatkowy koszt pobytu pacjenta COVID-19 niezawarty w kosztach JGP jest możliwy do rozliczenia w sytuacji:

  • Świadczeń zrealizowanych na rzecz pacjentów niezakaźnych po przebytej infekcji SARS-CoV-2, ale wymagających dalszego leczenia szpitalnego, przeniesionych na inny oddział tego samego lub innego szpitala z oddziałów szpitalnych zapewniających łóżka na II lub IV poziomie systemu zabezpieczenia COViD-19
  • Rozliczania świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowym systemie zabezpieczenia albo w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne grup JGP: D16, D18, D37E, D37F, D46, D50, D52, E53G
  • Sprawozdania u ww. pacjentów rozpoznania współistniejącego U08, U08.9, U09, U09.9

Działania te zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Powiązane artykuły