Zmiany w programach lekowych

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował zmiany dotyczące programów lekowych. Najważniejsze zmiany związane są z dodaniem nowych programów lekowych. Propozycje zmian NFZ opublikował w projekcie zarządzenia zmieniającego zarządznie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych produktów na dzień 1 maja 2021 r.

Do najważniejszych zmian zalicza się zmiany związane z dodaniem nowych programów lekowych, jak:

 • B.114. Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
 • B.115. Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej,
 • B.116. Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy,
 • B.117. Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem.

Jednocześnie z wykazu programów lekowych wykreślano program lekowy B.80 „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej”. Jednakże olaparyb (główna substancja czynna stosowana dotychczas w programie lekowym B.80) został dodany do zmodyfikowanego programu lekowego B.50 „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej” – dzięki czemu zabezpieczono potrzeby pacjentów – zwraca uwagę Kinga Frelas z DZP.

Wmienione zmiany nie są jedynymi, które planuje NFZ. Dodatkowo, do poniższych programów lekowych dodano nowe substancje czynne:

 • kabozanytynib w programie lekowym B.5. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego”,
 • olaparyb w programie lekowym B.50. „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej”,
 • iksazomib w programie lekowym B.54. „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”,
 • sofosbuvir+welpataswir+woksyleprewir w programie lekowym B71. „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”,
 • midostauryna w programie lekowym B.114 „Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową” oraz
 • w programie lekowych B.115 „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”,
 • bewacyzumab w programie lekowym B.116 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy”,
 • awelumab w programie lekowym B.117 „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem.

Powiązane artykuły